นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติราซการของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของกองทุนฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

๑. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริม เพื่อให้การดำเนินงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งภาดีเครือข่ายเพื่อเป็นพลังทางสังคมขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัย

นโยบายหลัก

มุ่งเน้นดำเนินงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาค

แนวทางปฏิบัติ

๑. เสริมสร้างค่านิยมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างทั่วถึง

๓. ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเพิ่มการรับรู้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

๔. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และดำเนินการตอบสนองอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

นโยบายหลัก

มุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ

๑. การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับเปิดใจรับฟังความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๒. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กรตามความเหมาะสม

เอกสาร วันที่เผยแพร่ รูปแบบไฟล์ ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 13/06/2022