โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปี 2566

ช่องทางการบริจาคเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

Donation Opportunities Poster

ระบบขอรับ

การส่งเสริมจากกองทุนฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

“การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย”

ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย