Pak Khlong Pop Up: Bangkok Flower Market Festival 2023

09/02/2023

Pak Khlong Pop Up: Bangkok Flower Market Festival 2023

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-21.00 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยอาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “Pak Khlong Pop Up: Bangkok Flower Market Festival 2023” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์จากผลงานของนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการในย่านปากคลองตลาด โดย ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิญช์ ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งภาพรวมของนิทรรศการจะมีความเชื่อมโยงกันด้วยความพิเศษในบริบทของดอกไม้ และทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชน ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และทักษะของผู้คนในบริบทของชุมชน ในย่านธุรกิจเก่าแก่ ณ ย่านปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร