โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน

25/03/2023

โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน

เชียงใหม่นครแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 727 ปี ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ✨

.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน” พร้อมร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ การประกวดผลงานศิลปะ และส่งมอบผลงานศิลปะจากเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 10 กลุ่ม

.

วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม ประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ,ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง, นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง ,กลุ่มศิลปิน, นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ การประกวดผลงานศิลปะ และส่งมอบผลงานศิลปะจากเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 10 กลุ่ม ภายใต้โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน ซึ่งจัดโดยรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านการเรียนรู้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงสุนทรียะ และกระบวนวิธีการ สร้างสรรค์งานศิลปะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศิลปะ สร้างแรงบันดาลใจจากศิลปิน และเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการพัฒนาตนเองของเยาวชนและชุมชน สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ

หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

337722926 1172104553500171 8059714997236046636 n 1
337553431 218931817460205 3261192911540969158 n 1