โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการออกแบบเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอยกดอกชุมชน ตำบลท่าชัย – ตำบลศรีสัชนาลัย สู่ศิลปะร่วมสมัย

10/06/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการออกแบบเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอยกดอกชุมชน ตำบลท่าชัย – ตำบลศรีสัชนาลัย สู่ศิลปะร่วมสมัย

271532998 1852174954975706 8224044529175908490 n

การประชุมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ  ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1/65 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นางสาวพัชญ์สิตา  อัศววงศ์ใหญ่ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยรองประธานชมรมฯ  คณะกรรมการชมรมฯ  ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ในนามคณะกรรมการที่ปรึกษา)  ตัวแทนกองสาธารณสุขฯ  ร่วมสรุปผลการทำงานขับเคลื่อน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย  

– งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยฯ  โซนตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า + บ้านวิถีไทยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย +โซน อพท.4  สร้างรายได้ที่กระจายสู่ชุมชน 3,243,840 บาท (และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข)
– งานถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เดือน พ.ย. 64  สร้างรายได้ที่กระจายสู่ชุมชน 266,200 บาท
– งานถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เดือน ม.ค. 65  สร้างรายได้ที่กระจายสู่ชุมชน 269,850  บาท 

พร้อมสรุปรายได้ค่าล็อค (หลังหักค่าใช้จ่าย)  ส่วนที่เหลือจากการบริหารจัดการถนนคนเดินกอกใหม่ ทั้ง 2 เดือน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 10,000 บาท นำเข้ากองกลางชุมชนหมู่ 10 ต.ท่าชัย สำหรับใช้ในกิจกรรมส่วนรวม และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ตลอดจนร่วมวางแผนจัดอบรม พัฒนาผ้าทอยกดอกท่าชัย และผ้าทอยกดอกเครือวัลย์  สู่ชิ้นงานศิลปะร่วมสมัย  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  เพื่อจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มทอผ้า ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.65 พร้อมออกแบบชิ้นงานที่มาจากผ้าทอลายอัตลักษณ์ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย  เป้าหมาย คือ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในปี 65 ต่อไป

271205289 1852175011642367 16012238870579819 n
271239625 1852174918309043 5611542248858463000 n
271292615 1852174974975704 2125600947765276061 n
271525583 1852174914975710 5312055854658998638 n