คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

11/06/2022

เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

9

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

กิจกรรมการบรรยาย

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
“พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์)

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
“การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์” โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

การสร้างสรรค์สื่อ หลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำ Storyboard นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารชาววังและความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมผลิตสื่อร่วมสมัยกับทีมงานมืออาชีพ และศิลปินระดับประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/Fr5ZbTnWwvUGkmAE6