เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

Screen Shot 2565 07 07 at 14.15.05

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

พันธกิจ

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเพ่ิมพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญา
นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุน แก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการดําเนินการอื่น เกี่ยวกับการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551