คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เกี่ยวกับเรา

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัย

1
2
3
4
5
6
7
8

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

รองประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นายประสพ เรียงเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลังหรือกองทุน

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย