นิทรรศการออนไลน์ โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์ โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565

04/08/2022

นิทรรศการออนไลน์ โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์ โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565

MEGIM 1

นิทรรศการออนไลน์ โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์ โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565

กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ได้นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ บนโลกออนไลน์ที่ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและรวมถึงวิถีการชมผลงาน ศิลปะที่ปรับเปลี่ยนต่อยอดจากภาพนิ่งในแกลเลอรี่สู่ภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชัน ต่างๆ โดยทางกลุ่ม มีกิม ได้นำผลงานศิลปะมาพัฒนา จากภาพนิ่งสู่ภาพเคลื่อนไหวและผสมเทคนิคการทำ Motion Graphic เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจสอดคล้องกับวิถีการรับชมสื่อในปัจจุบันที่เน้นการเข้าถึงง่าย กระชับ ได้รับความเพลิดเพลิน และมีการกระจายไปยังผู้ คนในสังคมได้อย่างกว้างขวางโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสามารถรับชมได้ที่ Facebook Page : Megim studio ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565

An online exhibition, the project to create innovative contemporary art to the online world by Megim Studio Group. The Megim Studio group presents a form of online art creation that currently influences lifestyles and includes the way of life. viewing art that has been adapted from still images in the gallery to moving images in various applications by the Megim group has brought works of art to develop From still images to moving images and blending Motion Graphic techniques to make the work interesting in accordance with the way of viewing today’s media that emphasizes accessibility, conciseness, and enjoyment. and is widely distributed to people in society. The project is supported by the Contemporary Art Promotion Fund and can be viewed at Facebook Page : Megim studio within 30 July – 8 August 2022.