คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6/2567

26/06/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6/2567

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนศิลปินและเครือข่ายนำศิลปะร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคม

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 /2567 โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนศิลปินและเครือข่ายนำศิลปะร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง