คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2566

25/01/2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 – 14.00 น.

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และคณะทำงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2566 การลงนามข้อตกลงการส่งเสริมในลักษณะการอุดหนุนสำหรับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 34 โครงการ ตลอดจนแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณอีกด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ประจำปีบัญชี 2566 ตลอดจนแนวทางการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแนวทางการจัดหารายได้ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ระยะ 3 ปี (ประจำปีบัญชี 2567 – 2569) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม