การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 10/2565

24/11/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 18.00 น.

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัยจากหลายสาขา ได้แก่ นายธเนศ เพชรโชติ นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม และนายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยมีนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนและข้าราชการ เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้ทราบอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนปฏิบัติของทางราชการในลำดับต่อไป