คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

30/08/2022

การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

poster V4 1

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการส่งเสริมได้ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th และ www.facebook.com/fund.ocac และยื่นแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่
กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
(สิ้นสุดการยื่นเอกสารภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565)

(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
(สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ

(3) กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th
(สามารถกรอกในระบบขอรับการส่งเสริมได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
หัวข้อ “ เปิดขอรับการส่งเสริมจากกองทุน”
(สิ้นสุดภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2209 3754 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมใด ๆ
 

65 page 0001
65 page 0002
65 page 0003
65 page 0004
65 page 0005
65 page 0006
65 page 0007
65 page 0008
65 page 0009
65 page 0010
65 page 0011